Общи условия

Общи условия за използване на уеб платформата

Всяко лице, наричано за краткост „потребител“, получило достъп до уеб платформата с адрес http://www.lrdd.bg, наричан по-нататък „платформата“, и до информацията и услугите в нея, наричани за краткост „Съдържание“, което предлага СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин, наричана по-долу „Доставчик“, се съгласява и приема следните Общи условия за ползване.
Потребителят, използващ тази платформа , се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство. При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на платформата . Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия.

1. Общи условия за ползване на уеб платформата
1.1. Потребителят има право да използва тази платформа, както информацията и материалите, съдържащи се в нея, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до тази платформа на трета страна.
1.2. Ползването на платформата е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право на СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин – или трета страна.
1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от тази платформа единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Доставчика, и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в платформата,ако се предлагат такива.
1.4. На потребителя е забранено следното:
1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в платформата, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин никакъв елемент от съдържанието на тази платформа, без предварително писмено разрешение от СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин . Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друга платформа,уеб сайт или електронна среда с каквато и да е цел.
1.4.2. Да използва неправомерно платформата или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).
1.4.3. Изрично не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в платформата.
1.4.4 СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин. Да използва платформата, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.
1.5. си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящата платформа), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

2. Ограничаване на отговорността
2.1. Пълното съдържание на платформата се предоставя „такова, каквото е“. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в платформата.
2.2. Използването на платформата, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.
2.3. При никакви обстоятелства СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин , нейните служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на тази платформа или участвали в неговото създаване, не носят отговорност за каквито и да са щети (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до платформата или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които тази платформа препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.
2.4. В случаите извън посочените тук, отговорността на СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.
2.5. Ползването на тази платформа може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

3. Препратки (хипервръзки)
3.1. Възможно е в платформата да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта , тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.
3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска тази платформа. Доставчикът СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.
3.3. Препратки от трети страници към платформата са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от тази платформа, моля, свържете се с нас.

4. Авторско право
4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на тази платформа са защитени с авторско право. Последните са собственост на СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин, която притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.
4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на тази платформа, както и да го използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин
4.3. Тази платформа може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
4.4. Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от платформата, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика . СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин
4.5. Достъпът до тази платформа както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на автора СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин.

5. Поверителност
5.1. Доставчикът СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин е регистриран администратор на лични данни и гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само, името на потребителя и/или имейл адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени, и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
5.2. Лични или идентификационни данни няма да бъдат използвани с друга цел без изрично писмено съгласие от страна на Потребителя, освен в случаите, предвидени от закона. Доставчикът няма да ползва получената информация за изпращане на нежелани съобщения (спам).
5.3. Доставчикът не носи отговорност за личната идентифицираща информация, която Потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на платформата.
5.4. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на тази платформа, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за подобряване на платформата, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на платформата, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.
5.5. СЛР „Ловно-рибарско дружество” гр.Девин има право да променя политиката за поверителност като част от условията за ползване на платформата по всяко време. Задължение на потребителя е да се запознава със съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на платформата.