„Ловно – рибарско дружество” – гр. Девин

История

Основано през 1919 г. с 25 члена, днес ЛРД Девин наброява 860 редовни членове.

Пръв председател на дружеството е бил Георги Кавъклиев-председателствувал 1919-1920 г.
Дружеството просъществувало до 1922г. включително.След това,поради преместване на членове от настоятелството на други местослужения и слабия интерес на местната интелегенция към организираното ловно дело, дружеството престанало да съществува фактически,без да е било формално закривано.
Едва след 1927г. на чело застават интелегентни ръководители. Председател е Димитър Сребров, околийски управител в Девин ,родом от с.Чехларево,пловдивско и секретар Васил Г.Пелтеков ,както и членове на ръководството Стефан Манолов,Георги Тодоров,Стефан Ив.Петков и др.,които поставят здрави основи на отчетността и канцеларията.През 1933 г.се построява ловна хижа в м.“Хамам бунар“ на стойност 50 хил.лв..Дружеството има обособен ловен развъдник „Персенк“ и дружествено ловище „Лък балкан“. Селските ловци са били организирани в 6 ловни дружини.
През 1947 г. местните рибари създават свое дружество на чело със Илия В.Паев,след което двете дружества се обединяват и образуват Ловно-стрелческа организация „Сокол“.
.Целта на образуваната ловно-стрелческа организация е да води просветна и възпитателна работа сред ловците организирани в организацията за по-правилно ползване на дивеча в района , за борба с вредния дивеч и подхранване .

За ръководство на организацията е избрано настоятелство , контролни органи и другарски съд , които въз основа на указанията давани от управителния съвет на ловно-стрелческата организация „Сокол” – гр.София ръководят работата по места.
Поради това , че повечето от членовете на настоятелството в самото начало били външни хора и е имало едно непрекъснато движение , то работата още от самото начало от образуването на дружеството е изоставена и започва организационен живот едва през 1926/1927г.
Въпреки по-слабата дейност , която е развивана през този период, съзнанието между организираните ловци е издигнато на по-високо ниво.За извършени нарушения от отделни ловци и бракониери са налагани наказания , вследствие на което тези нарушения постепенно намаляват .
За канцеларско помещение дружеството е ползвало стаи и частни къщи под наем , тъй като собствена постройка не е имало.По-късно през 1956/57г. се започва строеж на такава в гр.Девин и през 1959г. дружеството вече има собствена постройка и изградени Риболюпилня и Рибарник за развъждане на пъстърви. .
От 1983 г. до 1988 г. вкл. дружеството се е водило на отчет към Окръжния съвет на „Ловно-рибарско дружество” – град Смолян. През този период състава на дружеството обхваща дружинките Михалково, Селча, Лясково, Девин 1, Девин 2, Брезе, Триград, Барутин, Доспат, Борино, Ягодина, Настан, Широка лъка.

През 1989 г. за Председател на дружеството е избран Кръстю К. Сарийски. По това време се закриват окръжните съвети и дружеството започва самостоятелна дейност, както във финансово, така и в организационно отношение. Започва разширяване на административната сграда, създава се Ловен клуб, Ресторант и Хотелска част, след което дружеството започва да развива и ловен туризъм за осигуряване на допълнителни приходи.
През 2001г. настъпват промени в ловното законодателство и въпреки усилията на тогавашния председател Васил Ташков, за запазването цялостта на дружеството, от него се отделят ловните дружини Михалково , Лясково , Стоманово, които създават отделно сдружение „Въча”, а дружинките Настан и Беден създават свое сдружение „Настан-Беден”, които по-късно отиват да членуват в ЛРД „Въча”, а през 2004 г. под натиска на ръководството на ДГС Михалково, ловците от ЛРД Селча също отиват да членуват в ЛРД „Въча”.

През 2004 г. по инициатива на Румен Сариев, дружинките „Чавдар”, „Змейца” , „Барутин”, „Бръщен”, „Любча” и „Доспат” също се отделят и създават свое общинско дружество Доспат. Въпреки намалелия състав и настъпилите промени, ЛРД Девин не спира да работи за защита на правата на своите членове и да отстоява интересите им. Дружеството усилено работи за обогатяване възпроизводството и съхраняване на екологичното равновесие в дивата флора и фауна и развитието на ловните и риболовните спортове. За създаване на по-добри условия за развитие на риболовния спорт, дружеството създава Рибарски училища и усилено работи с подрастващото поколение като ги възпитава в повишаване на риболовната култура, както и любов към природата. Дружеството създава свой отбор по улов на риба, който участва и носи успехи, както в национални турнири, така и на световно ниво. По известни състезатели са Георги Гетов, Йордан Величков, Евгений Бон и др. През 2002 г. дружеството става домакин на Първото световно първенство в България по улов на пъстърва с естествена стръв.
Освен за съхраняването на ловните видове, дружеството се грижи и за опазването на защитени видове, като дивата коза, кафявата мечка, глухарят, планинския кеклик и др. видове обитаващи районите стопанисвани от сдружението. Създават се условия за наблюдение и фотолов на тези ценни биологични видове, които допринасят за генерирането на приходи. Сдружението членува в Националното Ловно-Рибарско сдружение СЛРБ – гр. София, работи за осъществяване на националната политика в природозащитното дело, то работи във взаимодействие с всички местни, стопански, обществени и други организации, имащи отношение към опазване на природната среда като СДП „Балкани”, БДЗП, БФБ и др. Дружеството членува и в БФРС.

ЛРД Девин има и дейно участие в разработването на проектни предложения, финансирани, както от европейски фондове, така и от Глобалния екологичен Фонд. Проектите са свързани с опазване на биологични видове и през 2010 г. за добра практика в сферата на биоразнообразието дружеството е отличено с Грамота – Първо място по Проект №88 „Опазване и увеличаване на популацията на кафявата мечка/Ursus Arctos/ в района на дейност на СЛР „ЛРД” Девин, чрез създаване на екотуристически продукт”
През 2007г. с дейното участие на Председателя инж. Стефан Димитров Манолов става обединението на ЛРД „Въча” с ЛРД Девин, от чието сливане се връщат ловно-рибарските дружини Михалково , Лясково , Селча, Стоманово , Настан и Беден. По същото време дружеството изгражда и свое Ловно стрелбище, къде провежда подготовка на кандидатите за придобиване право на лов. Изграждат се полигони за обучение на ловни кучета в гр. Девин и с. Борино.
През 2011г. след изграждането на яз. „Цанков камък”, дружеството е единствената организация, която със собствени финансови средсдтваи с помощта на НЛРС-СЛРБ извършва зарибяване с шаран и балканска пъстърва, дава живот на този водоем и създава добри условия за развитие на риболовния спорт. Последват зарибявания през 2012 г.и 2013 г.
През 2011 г. ЛРД Девин става съучредител на МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат” и участва със свой представител в Управителния съвет и Общото събрание, с чието участие допринася и контролира за правилното изпълнение на Местната стратегия за развитие на Рибарската група.
Дружеството полага усилия и за развитието на трофейното дело. Ежегодно организира местни изложби на трофеи в град Девин и редовно участва с добри трофеи на национални изложби. Следва да се отбележи и добрия трофей на глиган с 144,65 точки, отстрелян от ловеца Бисер Пехливанов и който се нарежда на трето място в България след трофеите на Тодор Живков и ген. Христо Русков.

Днес сдружението обединява 15 ловно-рибарски дружини в следните населените места:
Селча, Стоманово, Михалково, Лясково, Настан, Беден, Девин 1, Девин 2, Грохотно, Брезе, Гьоврен, Триград, Ягодина, Буйново, Борино и една рибарска дружина – гр.Девин.