Проект на СЛР „ЛРД“ Девин

Проект на СЛР „ЛРД“ ДЕВИН

Наименование на проекта

Изграждане на експозиционен рибарски център в гр.Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия
Срок на изпълнение: 8 месеца
Цел/и на проекта:
Основната цел на проектното предложение е насочена към развитие на риболовен туризъм с висока добавена стойност за територията и минимизирани рискове от неустойчиво използване на нейните ресурси. Освен това реализацията на проекта е насочена и към диверсификация на аквакултурните дейности чрез развитие на устойчив екологосъобразен туризъм. Развитието на туризма към настоящия момент се свежда предимно до предоставяне на места за настаняване и хранене без атракции и преживявания, които да привлекат и/или удължат продължителността на престоя на туристите. Целта на проекта е да направи промяна и предложи продукти с ново и по-високо качество.
Специфичните цели на проектното предложение, които ще доведат до постигането на основната цел са:
– изграждане на елементи на обща уеб базирана информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в рибарската територия;
– преустрояване и оборудване на пространства с експозиция на ихтиологични видове, характерни за рибарската територия
– маркетиране (посредством информационната система) на общи за територита риболовни маршрути, природни и културни забележителности, атракции, места за настаняване и хранене.
Дата на стартиране: 23.04.2020г.
Дата на приключване: 23.12.2020г.

На 23 април 2020 г. Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ Девин подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на експозиционен рибарски център в гр. Девин и разработване на мобилно информационно приложение за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в рибарската територия“.

Проектът включва изпълнението на следните дейности:

Извършване на ремонт и преустройство (СМР) на помещения за експозиционен рибарски център

Дейността включва СМР за преустройство и ремонт на част от сграда, стопанисвана от СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“, гр.Девин в експозиционен рибарски център. Ще бъде извършен ремонт на помещения с обща площ 48.9 кв.м, като върху тази площ ще се обособят две зали – експозиционна и конферентна и архивно помещение. В двете зали ще бъдат експонирани макети и елементи от ихтиологичното богатство на рибарската територия (изработени като част от проекта). Освен това в конферентната зала ще бъде подходящо оборудвана с маси, столове и презентационна техника, които ще бъдат използвани за презентиране пред туристи и гости на условията за достъп и ограниченията за природните обекти, риболовни маршрути, провеждане на обучения от типа „рибарски училища“ съществували в района и други форми за популяризиране на района като дестинация за риболовен туризъм.

Доставка на оборудване и обзавеждане на експозиционен рибарски център

Създадените материални условия след изпълненията на предходната дейност ще позволят да бъде извършено оборудване и обзавеждане на експозиционния център в степен позволяваща да изпълнява успешно определните му функции. За тази цел ще бъдат закупени и доставени следните активи, които да обезпечат безпроблемната работа на центъра:

1. Цифров фотоапарат- 1 бр.
2. Мултимедиен проектор – 1 бр.
3. Лаптоп -1бр.
4. Аксесоар, USB mini – 1 бр;
5. ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ –- 25 бр.
6. ЛЕКЦИОННА МАСА – 1 бр;
7. KOHФЕPEHTHA MACA – 2 бр.
8. Чанта за мултимедиен проектор – 1 бр.
9. BИCOKA ETAЖEPKA – 2 бр.
10. ЛA3EPHA писалка 4IN1, с батерии включени в комплекта – 1 бр.
11. Телевизор – 1 бр.
12. Екран на стойка – 1 бр.
13. Маса за проектор – 1 бр.
14. Етажерка ниска – 1 бр.
15. Лазерно Мулти функционално устройство – 1 бр.

Изработване и изграждане на експозиция, представяща елементи от ихтиологичното богатство на територията

Дейността по изработване и изграждане на експозиция, представяща елементи от ихтиологичното богатство на „Високи Западни Родопи“, ще включва: – Винилен тапет, каширан върху разпенена PVC-плоскост, представящ характерните водни биотипи на „Високи Западни Родопи“, 16 кв.м; – Диограма /дъно на планински водоем/; – 10 броя табла винил, каширани върху разпенена PVC-плоскост, 70 см.х100 см.; – Модели на 25 броя от 20 вида риби, най-характерни за територията на „Високи Западни Родопи в естествена големина; – Модели на Видра, Голям корморан, Жълтоуха водна змия и Планинска жаба в естествена големина и пряко свързани с живота на рибите; Използваният материал за моделите ще бъде полиестерна и полиуретанова смола, полиестерни грундове и китове. За рисуването ще се използват акрилни бои и лакове. Очите на моделите ше са стъклени, а материалите трайни, светли и влагоустойчиви. Изготвените макети и елементи ще бъдат в основата на експозиционият център и ще имат информативен характер за рибарите с оглед на запознаване с всеки отдел вид, което е свързано с намаляване на случаите на недопустими за риболов видове от една страна, а от друга образователни функции за рибаря. Експзиционния център ще бъде място за туристически посещения и за туристи, които не са рибари. Той ще бъде ситуиран в центъра на град Девин и достъпен за посетители. Към центъра ще бъде осигурен достъп и за хора с увреждания.

Дигитална разработка на уеб базирана платформа за предоставяне на информация в полза на рибарските общности и насърчаване на риболовния туризъм в Рибарската територия

Уеб платформата ще съдържа следните менюта/секции със снимки: 1.Места за риболов – включва информация за местата за риболов покрай водоеми и реки, разположенина територията на Батак, Девин и Доспат, които ще са отбелязани на карта, описание по месеци включващо информация за месеца – силен или слаб. 2.Видове риби – информация за видовете риби в различните водоеми и реки, отбелязване на карта със знак на вида риба, информация за минимален и максимален размер на улов. 3.Настаняване – ще включва информация за къщи , бунгала и хотели намиращи се в близост до водоемите и реките. 4.Информация за туристи – включва препратки към сайтовете на трите общини Батак, Девин и Доспат 5.Риболовни магазини – тук да се сложат отново препратки към интернет страниците на риболовните магазини, при липса на интернет сайт ще се опише информация къде и какво предлага съответния магазин. 6.Информация за Туристически информационни центрове – при наличие на такива. Информацията от т.1 до т.5 ще е нанесено със знаци на карта.

Визуализация и публичност на проекта

За осигуряване на информация и публичност на проекта ще се изпълнят следните поддейности:

1.Пресконференция пред местни и регионални медии при започване на проекта и неговите дейности;
2. Изработване на 41 бр. стикери за материалните активи, които са обект на доставка по проекта
3. Изработване на информационна табела която ще бъде разположена на входа на екзпозиционния рибарски център в гр. Девин