Новини

Подписване на АДПБФП

ПРОЕКТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА БРАКОНИЕРСТВОТО ПО РИБОЛОВА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОХРАНА НА ВОДОЕМИТЕ ЗА ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА СЛР „ЛРД“ ДЕВИН

На 20 януари 2021 г. Председателя на УС на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин Здравко Иванов подписа още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Превенция на бракониерството и замърсяването на водните обекти на територията на Община Девин“.

Проектното предложение е насочено към превенция и опазване на рибните ресурси/борба с бракониерството/ и опазване на околната среда, намаляване на броя на посегателствата над видовете риби/рибните ресурси в изкуствените и естествените водни екосистеми, намиращи се на територията на Община Девин и изграждане на информирана и активна маса от местни доброволчески екипи чрез структурите на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин.

Проектното предложение включва обучение на доброволци, които да бъдат подходящо технически оборудвани за да провеждат акции, свързани с намаляване на замърсяването на водните обекти и намаляване и превенция на бракониерството на територията. Ще се осигурят подходящи технически средства – дрон, фотокапани с ММS модул, термовизионен монокуляр, бинокли, зрителна тръба, моторна лодка с колесар и други, които да направят възможно адекватно противодействието на нарушителите.

В рамките на проекта и след неговото приключване ще се извършват регулярни наблюдения от доброволци на сдружението, които при взаимодействие с отговорните институции ще доведат до ограничаване на замърсяването на водните обекти на територията на община Девин, загуба на биоразнообразие и рибни ресурси, въвличайки местната общност в дейности по опазване на околната среда на територията, както и за превенция на бракониерството.

Чрез проекта Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“ град Девин реализира една от основните си функции, а именно  създаване на необходимите условия за устойчивото стопанисване, възпроизводство и опазване на рибата, съхраняването на екологичното равновесие и биологичното разнообразие на територията.

Проектът BG14MFOP001-4.031-0001 „Превенция на бракониерството и замърсяването на водните обекти на територията на Община Девин“ на СЛР „Ловно-рибарско дружество“ Девин е по Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „ВЗР:Батак-Девин-Доспат“ и се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Одобреният бюджет е 41 869,64 лева от които 85% се осигуряват от ЕС, а 15% от националния бюджет на Република България.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *